Příklady dobré praxe

A. Smart mobilita

Inteligentní mobilita je uznávaná jako jeden z nejběžnějších ukazatelů rozvojového konceptu Smart cities. Komplexní soubor projektů a přístupů a jejich aplikace prostřednictvím smart mobility, umožňuje dosahovat mnohých cílů. Lze zmínit nejdůležitější z nich: snížení znečištění; snížení dopravního přetížení; zvýšení bezpečnosti lidí; snížení znečištění hlukem; zlepšení přenosové rychlosti; snížení nákladů na převod.

Elektromobilita sociálních služeb v Rychnově nad Kněžnou

Chytré parkoviště v Třebíči

Parkoviště řešící stání pro auta i vsakování vody v Kopřivnici

Servisní cyklostojan v Břeclavi

B. Smart odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství je dynamicky se rozvíjející oblastí národního hospodářství. Průmyslově a ekonomicky vyspělé země se začaly odpadovým hospodářstvím intenzivně zabývat v 80. letech minulého století.

K efektivnější prevenci znečišťování okolí, přispívá chytré odpadové hospodářství. Například nejběžněji zmiňovaným nasazením chytrých kontejnerů a popelnic, díky kterým města a společnosti dokáží optimalizovat náklady na odpad, zvyšovat svoji ohleduplnost k životnímu prostředí a zlepšovat kvalitu života lidí.  Rovněž lze získat řadu důležitých informací, které mohou urychlit a zefektivnit sběr odpadu. Popelnice totiž mohou zaslat informace o jejich naplnění svozovým firmám. Odpadové nádoby také mohou obsahovat integrovaný lis, který zajistí využití jejich kapacity naplno.

Inteligentní měření spotřeby vody ve městě Hlinsko

Chytrý systém nakládání s odpady v Trojanovicích

Cirkulární řešení pro pardubické školní jídelny

C. Smart energie

Postupné zvyšování nároků na komfort bydlení, růst cen i tlak na ochranu životního prostředí vede k výstavbě stále energeticky náročnějších budov a technologií. Provádění úsporných opatření vedoucích ke snižování spotřeb energií patří k současným trendům a zapadá do koncepce chytrých měst. Zateplení a inteligentní zdroje tepla snižují náklady na vytápění mnohdy až o desítky procent. Kromě vytápění se úsporná opatření zaměřují i na chlazení a vzduchotechniku, případně spotřeby plynu a vody. Současná podpora energeticky úsporných řešení formou úlev nebo dotací se v budoucnu městům vyplatí jak z finančního hlediska, tak i z hlediska zlepšování čistoty ovzduší a kvality života ve městě.

Veřejné osvětlení šetrné k přírodě ve městě Jesenice

Kněžice – první energeticky nezávislá obec v Česku

D. Smart governance

Ve vazbě na koncept Smart city představuje pojetí Smart governance dílčí část, která má však vzhledem k průřezovému dopadu do celé řady agend měst, zcela zásadní význam pro úspěšné zavádění konceptu smart city.

Volným překladem slovního spojení Smart governance do češtiny může být chytré vládnutí příp. chytrá správa nebo řízení. Popsaný přístup se snaží zástupcům místních samospráv přehledně a srozumitelně představit konkrétní opatření, která jim k takové chytré správě města budou nápomocna. Takto k zavádění inovací do fungování místních samospráv není nutně zapotřebí rozsáhlých investičních projektů, ale je možné se pustit do poměrně jednoduchých a přitom inovativních opatření, která mohou mít pozitivní dopady na město jako instituci i celou komunitu. (Metodika aplikace přístupů smart governance do organizačních a řídících struktur municipalit v České republice (UTB ve Zlíně, 2019)

V kontextu smart governance jsou podle Metodiky (UTB ve Zlíně, 2019) zásadní zejména následující parametry:

  • dobře nastavená organizační struktura s důrazem na využití inovací,
  • kvalitní strategické řízení,
  • otevřená komunikace a široká participace dalších aktérů.

Mobilní rozhlas a referendum v obci Březina

Přesná pasportizace majetku v obci Hodonice

Digitální úřední deska v Rosicích ve formě informačního kiosku