Kněžice – první energeticky nezávislá obec v Česku

Název projektu: Bioplynová stanice a výtopna na biomasu v obci Kněžice

Realizátor: obec Kněžice

Celkové náklady: 135 mil. Kč vč. DPH

Financování: 83,7 mil. Kč dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje

11,2 mil. Kč dotace ze Státního fondu životního prostředí

40,1 mil. Kč bankovní úvěr

Období realizace: 2005 – 2007

Popis projektu:

Obec Kněžice se nachází v okrese Nymburk a žije v ní přibližně 500 obyvatel. Podobně jako řada dalších obcí kolem roku 2000 nebyla plynofikována a ani neměla splaškovou kanalizaci. S ohledem na potřebu zajištění moderní infrastruktury pro obyvatele a na zpřísňující se ekologické normy stála obec na počátku tisíciletí před zásadním koncepčním rozhodnutím v záležitostech technické vybavenosti. Obec si zvolila odvážnou a v českých podmínkách v té době zcela unikátní cestu energetické nezávislostí, kterou mohla a realizovat díky vydatné dotační podpoře.

Zvolené řešení zahrnovalo vybudování bioplynové stanice s kogenerační jednotkou, trafostanici, obecní kotelny, rozvodů centrálního zásobování teplem (CZT) a provoz vlastní výroby topných pelet. Díky tomu má většina domácností v obci zajištěné celoroční dodávky tepla pro vytápění a teplé užitkové vody. Dále obec vyrábí a prodává elektrickou energii a zpracováním obsahu septiků z domácností v bioplynové stanici také částečně vyřešila problém s neexistující kanalizací.

Vstupními surovinami pro bioplynovou stanici jsou zejména zemědělské a potravinářské odpady, vyprodukované v obci a v jejím okolí, dále také obsahy septiků a doplňkově biomasa. Fermentací vzniká bioplyn, který je jímán do zásobníku a následně spalován v kogenerační jednotce s elektrickým výkonem 330 kW a s tepelným výkonem 405 kW. Vyrobenou elektrickou energii obec dodává do distribuční sítě. Zbytkové teplo se pak využívá k distribuci do domácností k zajištění dodávek tepla a teplé užitkové vody. V zimní sezóně, kdy kogenerační jednotka nevyprodukuje dostatek zbytkového tepla, se potřebná teplená energie doplňuje do soustavy CZT obecní kotelnou. Ta zahrnuje dva kotle, jeden o výkonu 800 kW na spalování slámy a druhý o výkonu 400 kW na spalování štěpky a dřevního odpadu. Obec navíc provozuje vlastní výrobu topných pelet, které také dále prodává. Rozvody CZT včetně přípojek dosahují délky 6000 metrů a jsou vybaveny diagnostickým systémem případných poruch a netěsností. Prostřednictvím automatických předávacích stanic s měřením odběru tepla ve výměnících je k rozvodům připojeno 149 objektů, což představuje 92 % trvale žijících obyvatel obce. Energetickým využitím jsou suroviny přeměněny na tekutý vyfermentovaný substrát a popel, které představují kvalitní hnojivo, využívané místní farmou. Provoz celé soustavy je automatický, vyžadován je dozor 1x za 8 hodin. Větší míra obsluhy je potřebná pouze v souvislosti manipulací se surovinami a následnými produkty.

Vybudovaná soustava plně pokrývá energetické potřeby v obci. V případě elektrické energie je dokonce produkce vyšší, než místní spotřeba. Obec dodává do sítě ročně přibližně 2200 MWh. Klíčovým faktorem úspěchu, který značně zlepšuje ekonomiku provozu, je využití odpadního tepla z bioplynové stanice domácnostmi v obci. Vedení obce se podařilo občany přesvědčit o smyslu této investice a o její ekonomické výhodnosti jak pro obec, tak i pro domácnosti. Ty mají smluvně garantovánu výhodnou cenu.

Nemalá investice je vyvažována příjmy z prodeje tepelné a elektrické energie. Návratnost je sice poměrně dlouhá, ale k tomu je potřebné ještě přihlédnout k úspoře cca 40 mil. Kč, které by jinak obec musela investovat do vybudování splaškové kanalizace. Provoz navíc vytváří 5 pracovních míst na území obce. Kromě ekonomických přínosů má projekt významné environmentální aspekty. Za realizaci projektu obec obdržela řadu ocenění, například Certifikát energeticky soběstačné obce od Ministerstva životního prostředí ČR, nebo prestižní Evropskou cenu za energetickou efektivnost (EEA).

přidat obrázek (viz příloha)

Použité zdroje:

http://www.obec-knezice.cz/index.asp?nav=texty&m1=1&m2=26&m3=0&m4=0&id=0

https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/technicka-zarizeni-budov/energie/knezice-energeticky-sobestacna-obec

https://www.tzb-info.cz/4466-evropska-cena-pro-knezice

https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/budoucnost-ceske-vesnice-polabske-knezice-se-chteji-stat-plne-sobestacnou-obci-1334576

https://www.casopisstavebnictvi.cz/knezice-komplexni-energeticke-reseni_N2412

http://obnovitelnedesetileti.cz/chytra-energie-mest-obci-prvni-energeticky-nezavisla-obec-ve-vyrobe-tepla-elektricke-energie

https://www.euro.cz/byznys/stat-podpora-obnovitelne-zdroje-starosta-knezic-milan-kazda-1451501

https://www.idnes.cz/hobby/domov/energeticky-nezavisla-obec-knezice.A130912_135429_hobby-domov_bma