Parkoviště řešící stání pro auta i vsakování vody v Kopřivnici

Název projektu: Parkoviště na sídlišti Sever

Realizátor: město Kopřivnice

Celkové náklady: 6 800 000,00 Kč vč. DPH

Financování: 6 800 000,00 Kč hrazeno z rozpočtu města

Období realizace: 2018

Popis projektu:

Město Kopřivnice je se svými 22 tisíci obyvateli druhým nejlidnatějším městem okresu Nový Jičín. Stejně jako další města u nás se potýká s řadou problémů, přičemž řešení dvou z nich se městu podařilo spojit v rámci jednoho projektu. První je představován trendem rostoucí automobilizace, jehož následkem je nedostatek parkovacích míst, zejména ve dříve postavených částech města. Nejexponovanější lokalitou v tomto ohledu je největší městské panelové sídliště Sever. Druhým problémem, kterého se dotýká tento projekt, je klimatická změna se silnými projevy suchých období a negativními následky na stavu městské zeleně a mikroklimatu v zastavěných částech města. Intenzita tohoto problému město přiměla k přijetí Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Kopřivnice.

V roce 2018 město přikročilo k výstavbě nového parkoviště s 55-ti parkovacími místy na sídlišti Sever. V souladu se zmíněnou strategií do projektu rovněž zahrnulo opatření, zaměřené na zlepšení hospodaření se srážkovými vodami.

Zastavěná plocha celé nové stavby má přibližně třináct set metrů čtverečních a samotná parkovací místa zabírají 645 m2. Pod parkovištěm se nachází velký zasakovací objekt, tvořený ze 768 plastových vsakovacích akumulačních boxů o rozměrech 1 x 0,5 x 0,4 m, které jsou uloženy ve dvou vrstvách nad sebou. Povrch parkovacích míst je tvořen zatravňovacími plastovými dlaždicemi. Povrch příjezdové komunikace je proveden z betonových dlaždic, mezi kterými jsou dvoucentimetrové mezery, vyplněné drobnými kamínky. Tyto propustné povrchy umožňují, aby se voda dostala do akumulačních boxů pod povrchem. Z nich se následně na místo svedení do kanalizace postupně vsakuje do země.

Součástí projektu bylo také vybudování přístupového chodníku a neprůhledného plotu, oddělujícího sousední objekt. Rovněž zde proběhla doplňková výsadba stromů, keřů a trvalek. Oproti původnímu předpokladu byly zatravňovací dlaždice namísto travního porostu zasypány drobnými kamínky. Travní porost by patrně nesnesl předpokládanou míru provozu.

„Tento projekt přispívá k zadržování vody v krajině, což je jedno z opatření, kterým město naplňuje svou Adaptační strategii na změnu klimatu. Jsme spokojeni“, hodnotí projekt Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města.

Na tento projekt město do budoucna naváže dalšími záměry. Na rok 2020 chystá realizaci projektu „Rozšíření parkovacích ploch s propustným povrchem na ulici Družební v Kopřivnici“. Projekt občanům přinese 34 nových parkovacích míst. V rámci opatření ke zmírnění sucha zahrnuje také instalaci dvou retenčních nádrží s celkovým objemem zadržené dešťové vody 7,8 m3. Předpokládané náklady této stavby dosahují 6,3 mil. Kč a zahrnují také rozšíření chodníků, úpravu místní komunikace a místa pro kontejnery na komunální odpad. Část nákladů projektu související s retencí srážkových vod by až do výše 1,7 mil. Kč mohla pokrýt dotace z Operačního programu Životní prostředí.

přidat obrázek (viz příloha)

Použité zdroje:

https://zp.dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/koprivnice-5

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=nove-parkoviste-s-55-misty-bylo-otevreno-vcera-na-severu&clanek=24921

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=parkoviste-na-severu-je-v-provozu&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1867

https://www.komunalniekologie.cz/info/zdrave-mesto-koprivnice-kdyz-parkoviste-resi-stani-pro-auta-i-vsakovani-vody

https://ostrava.rozhlas.cz/zadrzet-co-nejvice-vody-primo-ve-meste-se-snazi-v-koprivnici-radnice-reaguje-na-7709547