Chytrý systém nakládání s odpady v Trojanovicích


Název projektu: jedná se o soustavu několika projektů v rámci odpadového hospodářství obce Trojanovice
Realizátor: obec Trojanovice
Celkové náklady: –
Financování: rozpočet obce + dotace z Operačního programu Životní prostředí v programových obdobích 2017-2013 a 2014-2020
Období realizace: průběžně
Popis projektu:

Zajištění funkčního odpadového hospodářství je jedním ze základních úkolů každé obce či města, přičemž v jejich rozpočtech tvoří nezanedbatelný podíl na výdajích. Obec Trojanovice z Moravskoslezského kraje, ve které žije necelých 3000 obyvatel, je ukázkovým příkladem, jak lze tuto úlohu vykonávat zodpovědně a vysoce efektivně. Tato obec dbá v rámci odpadového hospodářství na environmentální šetrnost a současně se dívá na odpad jako na komoditu.

Odpadové hospodářství se zde postupně vyvíjí, a to hlavně díky realizaci vícero projektů. Důležité změny v obci nastaly v letech 2007 a 2008, kdy obec vybudovala vlastní sběrný dvůr s třídírnou odpadu. Předpokladem bylo provedení analýzy odpadu z domácností v obci, což byl důležitý krok pro nastavení celého systému.

O rok později byl zaveden motivační systém pytlového třídění a evidence odpadu z domácností, který je postaven na podrobné elektronické evidenci. Domácnosti, které se dobrovolně přihlásí do tohoto systému, obdrží zdarma pytle s QR kódy pro identifikaci. Tímto způsobem je možné třídit plasty, papír a nápojové kartony. Naplněné pytle putují do sběrného dvora buď v rámci svozu, nebo je tam mohou občasné dopravit individuálně. Ve sběrném dvoře je provedeno načtení QR kódu z každého pytle a jeho automatické zavedení do databáze. Pracovníci sběrného dvora pytel zváží a zkontrolují, zda je jeho obsah správně vytříděn a v případě potřeby provedou dotřídění. Následně všechny tyto informace doplní do evidenčního systému. Za správně vytříděný pytel získá domácnost bonusové body. Další bod se přičítá v případě individuálního odvozu do sběrného dvora. V případě chybného třídění se domácnosti připisuje méně bonusových bodů, nebo body žádné. Na konci roku se bonusové body sečtou a přemění ve slevu na poplatku za komunální odpad na následující kalendářní rok. Například bonus za správně vytříděný pytel plastů činí 10 Kč plus dalších 5 Kč, pokud jej občan přivezl přímo do sběrného dvora.

Díky této elektronické evidenci obec získává důležitý přehled o odpadovém hospodářství na svém území. Také domácnosti mají přístup k evidenci prostřednictvím webové aplikace, kde si mohou zkontrolovat zaevidování odevzdaného pytle, jeho hmotnost, správnost vytřídění a obdržené bonusové body.

Nastavení systému má vysoké motivační účinky. Domácnosti jsou vedeny jak ke zvyšování objemu vytříděného odpadu, tak i ke správnosti jeho třídění. Díky tomu obec ušetří peníze za ukládání odpadů na skládku a navíc získává příjmy z prodeje takto kvalitně vytříděného odpadu k dalšímu zpracování. To umožňuje dlouhodobě udržovat poplatek za komunální odpad ve výši 410 Kč na osobu za rok, přičemž tato částka je jednotlivým domácnostem odpovídajícím způsobem snížena díky bonusovým bodům, získaným z pytlového třídění. Systém umožnil obci výrazně vylepšit ekonomiku odpadového hospodářství.

„Díky tomuto systému, který používáme již od roku 2009 a do kterého se nám zapojilo až 90% domácností, jsme zvýšili vytříděnost ze směsného komunálního odpadu až na 80%, což nám i občanům přineslo zejména zajímavou finanční odměnu a stali jsme se nejlépe třídící obcí Moravskoslezského kraje“, hodnotí přínosy Mgr. Jiří Novotný, starosta obce Trojanovice.

Další pomyslné kamínky do mozaiky chytrého odpadového hospodářství představují tři projekty v oblasti biologických odpadů. Jednak obec vybavila domácnosti kompostéry. Dále zřídila komunitní kompostárnu, kde jsou kompostovány biologické odpady z obecních pozemků a další biologické odpady, které nejsou vhodné ke kompostování v domácích kompostérech. Třetím projektem byla výměna kotle na zemní plyn v budově školy za kotel na dřevní štěpku, kde je energeticky využívána štěpka z ořezů na obecních pozemcích. Tím došlo k dalšímu snížení objemu vyprodukovaného směsného komunálního odpadu, k úsporám za jeho ukládání a navíc i k úsporám díky jeho energetickému využití.

přidat obrázek (viz příloha)

Použité zdroje:

https://incien.org/system-ktery-sleduje-stav-odpadu-a-vraci-obcim-penize/

http://www.meneodpadu.cz/chytre-systemy-pro-odpady-predchazeni-vzniku-odpadu/

https://chytreodpady.cz/inspirace-z-praxe/

https://www.trojanovice.cz/pro-obcany/poplatky/odpady/

https://www.chytryregion.cz/cs/novinky/2018-01-chytry-system-nakladani-s-odpady-v-trojanovicich